Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

financial /fai'næn∫l/ /fi'næn∫l/  

 • Tính từ
  [thuộc] tài chính, về tài chính
  in financial difficulties
  gặp khó khăn về tài chính
  Tokyo and New York are major financial centres
  Tokyo và New York là những trung tâm tài chính lớn

  * Các từ tương tự:
  Financial Capital, Financial displine, Financial instrument, Financial intermediary, Financial price, Financial rate of return, Financial ratios, Financial risk, Financial statement