Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inheritance /in'heritəns/  

 • Danh từ
  sự thừa kế
  the title passes by inheritance to the eldest son
  chức tước được chuyển cho người con cả thừa kế
  của thừa kế; di sản

  * Các từ tương tự:
  Inheritance tax