Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

birthright /'bɜ:θrait/  

 • Danh từ
  quyền thừa kế
  the estate is the birthright of the eldest son
  gia sản thuộc quyền thừa kế của trưởng nam
  freedom is our natural birthright
  (nghĩa bóng) tự do là quyền tự nhiên của chúng ta