Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự để lại (bằng chúc thư)
    vật để lại (bằng chúc thư); di sản
    a bequest of £5000 to his daughter
    một món tiền 5000 bảng để lại cho con gái