Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

endowment policy /in'daʊmənt'pɒləsi/  

  • hình thức bảo hiểm xã hội tới hạn mới trả