Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    [tiền] trợ cấp
    housing subsidy
    trợ cấp nhà ở