Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  khả năng
  he has the ability to do the work
  anh ta có khả năng làm việc đó
  tài năng
  have a great musical ability
  có tài năng lớn về âm nhạc
  to the best of one's ability
  xem best

  * Các từ tương tự:
  Ability and earnings, Ability to pay, Ability to pay theory, -ability