Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Ability and earnings   

  • (kinh tế)
    Năng lực và thu nhập
    Thước đo về khả năng và trình độ (học vấn) có tương quan chặt chẽ với nhau, làm tăng khả năng là phần lớn lợi tức được ước tính do giáo dục trên thực tế cũng chính là lợi tức do năng lực