Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự thạo, sự thông thạo
    a test of proficiency in English
    sự kiểm tra (sự sát hạch để đánh giá) trình độ thông thạo tiếng Anh