Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự khéo léo, sự thành thạo; tài nghệ
  tỏ ra rất có tài kể chuyện
  kỹ năng
  những kỹ năng thực hành cần trong nghề mộc

  * Các từ tương tự:
  Skill differentials, skilled, skilless, skillet, skillful, skillion, skilly