Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đòi hỏi kỹ năng (công việc)
  a skilled job
  một công việc đòi hỏi kỹ năng
  skilled at something (doing something)
  khéo léo
  a skilled negotiator
  người điều đình khéo léo
  đã được rèn luyện; có kinh nghiệm
  an actor skilled at improvising
  một diễn viên có kinh nghiệm nói cương