Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Mỹ) chảo rán
    xoong có tay cầm