Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cleverness /'klevənis/  

  • Danh từ
    sự thông minh lanh lợi
    sự lành nghề
    sự tài tình, sự thần tình
    (khẩu ngữ, xấu) sự láu lỉnh