Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

artistry /'ɑ:tistri/  

  • Danh từ
    tài nghệ thuật, tính chất nghệ thuật
    admire the artistry of the painter's use of colour
    khâm phục nghệ thuật sử dụng màu sắc của họa sĩ