Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự thành thạo, kiến thức chuyên môn (về một lãnh vực)