Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự khéo tay; tài khéo léo
    manage the whole affair with great dexterity
    thu xếp toàn bộ công việc một cách rất khéo léo