Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ingeniousness /in'dʤi:njəsnis/  

  • Danh từ
    tài khéo léo; tính chất khéo léo ((như) ingenuity)
    tài, trí