Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

astuteness /ə'stju:tnis/  /ə'stu:tnis/

  • Danh từ
    sự tinh khôn, sự tinh