Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự đánh lừa, sự xảo trá
  a man full of guile
  con người đầy thủ đoạn xảo trá

  * Các từ tương tự:
  guileful, guilefully, guilefulness, guileless, guilelessly, guilelessness, guilery