Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

guileless /'gaillis/  

  • Tính từ
    chân thật

    * Các từ tương tự:
    guilelessly, guilelessness