Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính chân thật, tính ngây thơ