Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự tế nhị, sự khéo xử
    chị ta tỏ ra khéo xử trong cảnh rắc rối

    * Các từ tương tự:
    tactful, tactfully, tactic, tactical, tactically, tactician, tactics, tactile, taction