Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số ít) sở trường, tài riêng; sự khéo tay
  I used to be able to skate quit wellbut I've lost the knack
  tôi vốn trượt tuyết rất giỏi, nhưng nay tôi mất sở trường đó
  knack of doing something
  quen tật
  my car has knack of breaking down just when I needed it most
  chiếc xe của tôi quen tật hay hỏng đúng vào lúc tôi cần nó nhất

  * Các từ tương tự:
  knacker, knacker's yard, knacker's yard, knackered, knackery