Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ingenuity /,indʒe'nju:əti/  /,indʒə'nu:əti/

  • Danh từ
    sự khéo léo, sự tài tình