Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imagination /i,mædʒi'nei∫n/  

 • Danh từ
  sự tưởng tượng; trí tưởng tượng
  điều tưởng tượng
  I can't have seen a ghostit must have been imagination
  tôi chưa hề thấy ma, đó hẳn chỉ là điều tưởng tượng
  the mind (imagination) boggles
  xem boggle
  not by any (by no) stretch of the imagination

  * Các từ tương tự:
  imaginational