Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự hiểu thấu; điều hiểu thấu
  show insight into human character
  tỏ ra hiểu thấu được bản tính con người
  một cuốn sách đầy những điều hiểu biết sâu sắc
  sự chợt hiểu ra
  have (gainan insight into a problem
  chợt hiểu ra một vấn đề

  * Các từ tương tự:
  insightful, insightfully, insightfulness