Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (viết tắt)
  (số nhiều SS) Thánh
  xem St
  nhỏ (cỡ) (ghi trên quần áo bán sẵn…)
  (Mỹ cách viết khác So) nam [phương]
  Nam Y-oóc-sơ

  * Các từ tương tự:
  S, s, s, S-bend, s-o-b, SA, saa, sabadilla, sabaean, sabaism