Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (viết tắt) của si-ling (trong tiền tệ của Anh trước đây)
    (viết tắt) của single [status] độc thân (trong đơn từ kê khai)

    * Các từ tương tự:
    S, s, S-bend, s-o-b