Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (viết tắt của Salvation Army) Đội cứu tế từ thiện (mặc quân phục trong các tổ chức cơ đốc giáo)
    (khẩu ngữ) (viết tắt của sex appeal) sự khiêu gợi tình dục
    (viết tắt của South Africa) Nam Phi

    * Các từ tương tự:
    saa, sabadilla, sabaean, sabaism, sabaoth, sabbat, sabbatarian, sabbath, sabbath day