Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thuộc) I-ê-mem-cô
    Danh từ
    người nước I-ê-mem-cô