Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thông minh, có lý trí, có suy nghĩ
  all thinking people must hate violence
  mọi người có suy nghĩ đều phải căm ghét bạo lực
  Danh từ
  sự suy nghĩ; sự lý luận
  what's your thinking in this question?
  anh nghĩ thế nào về vấn đề này?
  to my way of thinking
  xem way

  * Các từ tương tự:
  thinking-cap