Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intelligent /in'telidʒənt/  

 • Tính từ
  thông minh
  an intelligent child
  đứa bé thông minh
  intelligent answers
  những câu trả lời thông minh

  * Các từ tương tự:
  intelligential, intelligently, intelligentsia, intelligentzia