Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perspicacious /,pɜ:spi'kei∫əs/  

 • Tính từ
  sáng suốt
  a perspicacious analysis of the problem
  một sự phân tích sáng suốt vấn đề

  * Các từ tương tự:
  perspicaciously, perspicaciousness