Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  nhận thức nhanh và hiểu nhanh
  sâu sắc; sáng suốt
  a perceptive judgement
  sự phán đoán sáng suốt
  a perceptive analysis
  sự phân tích sâu sắc
  (thuộc ngữ) [thuộc] nhận thức
  perceptive skills
  kỹ năng nhận thức

  * Các từ tương tự:
  perceptively, perceptiveness