Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ra vẻ hiểu biết
  he said nothing but gave us a knowing look
  nó không nói gì cả nhưng nhìn chúng tôi bằng một cái nhìn ra vẻ hiểu biết
  sắc sảo

  * Các từ tương tự:
  knowingly, knowingness