Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thạo tin, quan tâm đến tình hình
  bà ta luôn luôn là một người quan tâm đến tình hình chính trị
  (vị ngữ)
  nhận biết, biết
  aware of danger; aware that there is danger
  biết là có nguy hiểm

  * Các từ tương tự:
  awareness