Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  biểu cảm
  an expressive face
  bộ mặt biểu cảm
  (+ of) [để] biểu hiện, [để] nói lên
  a cry is expressive of pain
  tiếng la biểu hiện sự đau đớn

  * Các từ tương tự:
  expressively, expressiveness