Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

emotional /i'məʊ∫ənl/  

 • Tính từ
  [thuộc] cảm xúc
  emotional problems
  những vấn đề cảm xúc
  [gây] xúc động, [làm] cảm động
  dễ xúc động, dễ xúc cảm
  an emotional nature
  bản tính dễ xúc cảm

  * Các từ tương tự:
  emotionalism, emotionalist, emotionalistic, emotionality, emotionalize, emotionally