Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

emotionality /imouʃə'næliti/  

  • Danh từ
    tính đa cảm