Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  gợi lên lòng thương hại
  a touching sight
  một cảnh thương tâm
  she showed a touching faith in her own invincibility (ma)
  cô ta tỏ niềm tin đáng thương hại rằng không ai thắng nổi mình
  Giới từ
  liên quan đến, về
  measures touching our interests
  biện pháp liên quan đến quyền lợi của chúng ta
  a few words touching that business
  một vài lời về công việc ấy

  * Các từ tương tự:
  touchingly