Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

distressful /di'stresfl/  

  • Tính từ
    (như distressing)
    làm đau buồn

    * Các từ tương tự:
    distressfully