Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

distressfully /di'stresfəli/  

  • Phó từ
    (như distressingly)
    [một cách] đau buồn