Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (cách viết khác distressful)
  làm đau buồn
  distressing news
  tin làm đau buồn

  * Các từ tương tự:
  distressingly