Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự đau đớn, sự đau khổ
  there is so much suffering in this world
  thế gian này có quá nhiều đau khổ
  sufferings
  (số nhiều)
  nỗi đau khổ
  nổi đau khổ của những người tị nạn bị đói