Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tribulation /,tribjʊ'lei∫n/  

  • Danh từ
    nỗi đau khổ, nỗi khổ cực
    ông ta dũng cảm chịu đựng khổ cực
    trials and tribulations
    xem trials