Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự đau đớn, sự khổ sở, sự thống khổ
  họ đau đớn nhìn anh ta bị thiêu chết
  anh ta khổ sở vì hối hận
  pile on the agony
  xem pile
  prolong the agony

  * Các từ tương tự:
  agony aunt, agony column