Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nỗi đau khổ tột cùng
  I was in anguish until I knew she was still alive
  tôi đau khổ vô cùng mãi cho đến khi biết cô ta còn sống

  * Các từ tương tự:
  anguished