Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  gây đau đớn; làm đau khổ; tác hại đến
  bà ta khổ sở vì bệnh thấp khớp
  hạn hán trầm trọng đã tác hại đến nông thôn

  * Các từ tương tự:
  afflicter, affliction, afflictive, afflictively