Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  áp bức
  nhân dân bị chính phủ quân sự áp bức
  đè nặng; làm ngột ngạt
  cảm thấy ngột ngạt vì nóng
  bị âu lo đè nặng; lòng nặng trĩu lo âu

  * Các từ tương tự:
  oppressed, oppression, oppressive, oppressively, oppressiveness, oppressor