Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  giẫm lên; giẫm nát
  trample on somebody's toes
  giẫm lên ngón chân ai
  những người cắm trại đã giẫm nát lúa
  đám đông hoảng hốt xô đẩy nhau và mười người bị giẫm chết
  trample on somebody's rights
  chà đạp lên quyền lợi của ai

  * Các từ tương tự:
  trampler